Biz hakda

logo

Cmore (Has giňişleýin ideg)maşyn pudagynda onlarça ýyllyk tejribesi bolan birnäçe hünärmen tarapyndan esaslandyryldy.Kompaniýa döredilen gününden başlap,Cmoreelmydama ýokary hilli gaplaýyş enjamlary (çüýşe gaplamak, turba gaplamak we sumka gaplamak ýaly) üpjünçiligine ünsi jemläp, ähli abraýly müşderilere iň gowy hyzmatlary hödürlemäge çalyşýar.

Köp ýyllyk ösüş arkaly,Cmoreköp ýurtda hyzmatdaşlyk ulgamyny döretdi we himiki, kosmetika, iýmit we ş.m. bazarlaryna girdi.

“Karz esasly, hyzmatlara gönükdirilen” düşünjesine esaslanýar,CmoreTehniki maslahat beriş, ekspluatasiýa, dizaýn, çözgüt teklibi, önümçilik, işe girizmek we okuw we marketing hyzmatlaryndan soň hil we hyzmatlarymyzyň bahasyny ähli bölümlere sarp ediň.Kompaniýa berjaý etmek, jogapkärçilik, innowasiýa we doýmak ýörelgesini birleşdirmegi dowam etdirýär, müşderilerden akkreditasiýa we abraý gazandyrýar, şonuň üçin dünýäde gülläp ösýän bazary ösdürýär.

biz hakda

CmoreHundredsüzlerçe oýlap tapyş we peýdaly patent döredip, köne ýa-da ýöriteleşdirilen ähli önümleri täzelemegi we gowulandyrmagy maksat edinýän onlarça hünärmen, tehnik we in engineenerden ybarat ýörite hyzmatdaşlary bar.

Durnukly ösüş ýörelgesine eýermek,Cmoregoşmaça gymmatlyklar üçin jemgyýetçilik jogapkärçiligine bagyşlanýar, ýer ýüzünde 24 sagat, ýumurtganyň döremegi, daglyk ýerleriň garyplygy, kollej okuwçylary üçin ýeke-täk kömek we ş.m. ýaly guramaçylykly durmuş çärelerine gatnaşýar.

HYZMAT

Satuwdan öňki hyzmatlar:

Iş prosesiniň dizaýny, ýer synaglary ýa-da synag önümçiligi, maslahat beriş hyzmatlary, enjamlaryň kwalifikasiýasy ýaly bir bitewi çözgüt hyzmatyny tamamlaň.

Kwalifikasiýa:

Gurnama kwalifikasiýasy (IQ) we iş kwalifikasiýasy (OQ), öndürijilik kwalifikasiýasy (PQ) üpjün edilýärenjam satyn almak bilen mugt.

Bejeriş:

Iň azyndan 10 ýyl hyzmat möhleti bilen işlenip düzüldi.Yzygiderli hyzmat etmek, ýokary öndürijiligi kepillendirýär, iş wagty azaldýar, iş howpsuzlygyny ýokarlandyrýar.Hyzmat şertnamalarymyzda FAT, SAT, onlaýn näsazlyklary düzetmek, ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak we kömek edilen enjamlary tassyklamak bar.

Kepillik:

Iň azyndan 10 ýyl hyzmat möhleti bilen işlenip düzüldi.Adaty 24 aý kepillik.2 ýyl ätiýaçlyk şaýlary bilen üpjün etmegiň giňeldilen kepilligi.Levelerli derejede hil we reaksiýa hyzmatyny hödürlemek üçin elýeterli distribýutoryň tor hyzmatlary.Hil taýdan taýýarlyk esasynda durnukly öndürijilik derejesi.

Okuw gullugy:

Iň amatly ýagdaýda maşynlary, işleýän maşynlary gurmak.

Düzediş we atyşda kynçylyk.

Uzak ömrüň dowamlylygy üçin öndürijilik we öndürijilik synaglary.