Awtomatiki tegelek çüýşäni ýuwýan maşyn

Gysga düşündiriş:

Maşynlaryň bu tapgyry poslamaýan polatdan ýokary takyk bölekleri ulanyp, täze dizaýn bolup, çili sousynyň aýna çüýşeleri, piwo çüýşeleri, içgi çüýşeleri, saglygy goraýyş önümleriniň çüýşeleri we ş.m. ýaly her dürli aýna ýa-da plastik çüýşeleri arassalap biler. ýeke ýa-da önümçilik liniýasynda, doldurma enjamy, gaplaýjy maşyn, bellik enjamy we ş.m. Suw ýuwulýar we howa ýuwulýar, 12-48 kelläni düzüp bolýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametrler

Kuwwat 0.75kw
Tizlik 1000-6000BPH
Çüýşäniň beýikligini uýgunlaşdyryň 100-380mm
Baş 12
Ölçegi 1650X1050X2100mm (L * W * H)

Önümiň görkezilmegi

Haryt maglumatlary (2)
Haryt maglumatlary (1)

EsasyAýratynlyk

1. Gowy arassalaň: Maşyn aýlanýan görnüşi kabul edýär we çüýşe çüýşe gireninde çykarylýar.Çüýşe awtomatiki aýlawdan soň, robot gollary çüýşäniň agzyny gysýar we robot aýlanýar we aýlanýar.

2. speedokary tizlikli ýuwmak: 8-10 sekuntdan soň çüýşe ýuwulýar we suw saklanýar.4-7 sekuntdan soň, robot çüýşäni düzedýär, çüýşäniň aýlawyna girýär, çüýşe konweýer çyzygyna ýetýär we çüýşäni ýuwmak gutarýar.

3. Çüýşäni dakanyňyzdan soň duruň, Easyeňil işlemek: Enjamlaryň ýygylygyna gözegçilik etmek, çüýşäni çalyşmak, beýikligi sazlamak, elektrik bilen gutaryp bolar, çüýşe ýuwulmaz, suw tygşytlamak

4. Bu enjam esasan aýna çüýşeler we plastik çüýşeler üçin ulanylýar.

5. Çüýşäni gysýan enjam: Dolandyryş suw sepiji enjam bilen enjamlaşdyrylan, çüýşe suw ýok we suw tygşytlylygyny tygşytlaýar.Gurluş, çüýşäniň aýlawyň rahat girmegini üpjün etmek üçin sazlanylýan çüýşe nurbady bilen üpjün edildi.

6. Suw gözegçiligi ulgamy: Ygtybarly suw bölüji, ýuwmagyň we suw gözegçiliginiň wagt aragatnaşygyny özbaşdak sazlap bilýär, müşderiniň isleglerine görä 2 ýa-da 3 gezek çişirilip bilner.Çüýşäni dezinfeksiýa ýa-da çişiriji serişde bilen ýuwup bolar ýaly.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler