ARFS-1A Rotary kubogy doldurýan möhürleýji maşyn

Gysga düşündiriş:

Doly awtomatiki aýlanýan käsäni doldurmak we möhürlemek enjamy boş kuboklary, boş käsäni kesgitlemegi, kuboklara materiallaryň awtomatiki mukdarda doldurylmagyny, awtomatiki film çykarylmagyny we taýýar önümleriň möhürlenmegini we çykarylmagyny awtomatiki usulda taşlap biler.Onuň kuwwaty azyk we içgi zawodlarynyň önümçilik zerurlyklaryna laýyk gelýän dürli galyplaryň sanyna baglylykda sagatda 800-2400 käse.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy tehniki parametrler

Model ARFS-1A
Potensial 800-1000kup / sagat
Naprýa .eniýe 1P 220v50hz ýa-da özleşdiriň
Jemi kuwwat 1.3kw
Doldurma göwrümi 30-300ml, 50-500ml, 100-1000ml saýlap bolýar
Dolduryş säwligi ± 1%
Howa basyşy 0.6-0.8Mpa
Howanyň sarp edilişi ≤0.3m3 / min
Agram 450kg
Ölçegi 900 × 1200 × 1700mm

Önümiň görkezilmegi

ARFS-1A Rotary kubogy doldurýan möhürleýji maşyn-5
ARFS-1A Rotary kubogy doldurýan möhürleýji maşyn-3
ARFS-1A Rotary kubogy doldurýan möhürleýji maşyn-4

Önümiň beýany

Machinehli maşyn poslamaýan polatdan 304 we anodlaşdyrylan alýuminden öndürilip, çyglylyk, bug, ýag, kislota we duz ýaly iýmit zawodynda dogry işlemegini üpjün edýär.Bedenini suw bilen arassalap bolýar.

Uzak möhletli durnukly işlemegi üpjün etmek we iş wagty azaltmak we tehniki hyzmat wagtyny azaltmak üçin ýokary hilli import edilýän elektrik we pnewmatik bölekler ulanylýar.

Aýratynlyk

● Aýlanýan plastinka bilen işleýän ulgam:Planeta dişli reduktory bolan Servo hereketlendirijisi, aýlaw stolunyň basgançak işlemegi üçin ulanylýar.Örän çalt aýlanýar, ýöne sero hereketlendirijisi oňat başlap we oňat durup bilýändigi sebäpli, material çökmeginden gaça durýar we ýerleşiş takyklygyny saklaýar.

Cup Boş kubok düşmek funksiýasy:Boş käseleriň zeperlenmeginden we deformasiýasynyň öňüni alyp bilýän spiral bölünişi we basma tehnologiýasyny kabul edýär we boş käseleri galyba dogry ugrukdyrmak üçin wakuum sorujy käse bar.

Cup Boş kubogy kesgitlemek funksiýasy:Galybyň boşdygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin fotoelektrik datçigini ýa-da süýüm optiki datçigini kabul ediň, bu galyndy boş däl wagty nädogry doldurylmagynyň we möhürlenmeginiň öňüni alyp biler we önümiň galyndylaryny we maşyn arassalamagyny azaldyp biler.

● San taýdan doldurmak funksiýasy:Porzin doldurmak we käsäni götermek funksiýasy bilen, çişirilmeýär we syzmaýar, doldurma ulgam gurallary dizaýny, CIP arassalaýyş funksiýasy bilen.

● Alýumin folga filmini ýerleşdirmek funksiýasy:Filmi galypda çalt we takyk ýerleşdirip bilýän 180 dereje aýlanýan vakuum sorujy käseden we film gutusyndan ybarat.

● Möhürlemek funksiýasy:Heatingyladyş we möhürleýji galyp we silindr basmak ulgamyndan ybarat, möhürleme temperaturasy 0-300 derejeden düzülip bilner, Omron PID kontrolleýjisine we berk relýe esasynda, temperatura tapawudy +/- 1 dereje pes.

● Akdyryş ulgamy:Çalt we durnukly käsäni götermek we käsäni çekmek ulgamyndan durýar.

● Awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamy:PLC, sensor ekrany, sero ulgamy, datçik, magnit klapan, röle we ş.m.

Pnewmatik ulgam:Klapanlar, howa süzgüçleri, metr, basyş datçikleri, magnit klapanlar, silindrler, ümsümler we ş.m.

● Howpsuzlyk işgäri:Operatory goramak üçin kompýuter tagtasyndan we poslamaýan polatdan ybarat goşmaça aýratynlyk.

Haryt amaly

ARFS-1A Rotary kubogy doldurýan möhürleýji maşyn-6
ARFS-1A Rotary kubogy doldurýan möhürleýji maşyn-7

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler