Gummy Önümçilik LINE

Gysga düşündiriş:

Bu setir gummi (pektin, sakgyç arap, jelatin, agar ýa-da karrageenan) ýaly krahmal esasly önümleri, şeýle hem miýelin ýadrosy, ýakymly, sarymsak, gazly batgalyk we şuňa meňzeş zatlary öndürmek üçin niýetlenendir.Dürli önümleri edip bilýän guýma ulgamy, tutuş tabak guýmak tehnologiýasy, bir gezeklik galyplaýyş tehnologiýasy, bir reňk, sendwiç we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Tehniki parametr

Önümçilik kuwwaty 8000-20000 kg / 8 sagat (öndürilen süýjüleriň görnüşine baglylykda)
Kuwwat sarp etmek Kuwwat spesifikasiýasy 380v 50hz
Guýy 40kw poroşok gaýtadan işlemek 85kw Beýleki kömekçi enjamlar 11kw nahar bişirmek ulgamy 51kw
Bugyň göwrümi (Bug basyşy 0.8MPa-dan uly) Suwuň sarp edilişi Bu önümçilik ýagdaýyna baglydyr
Gysylan howa 7-8m3 / min (gysylan howa basyşy 0.6MPa)
2- 4'C sowuk suw 0.35m3 / min
T enjamyň daşky gurşaw temperaturasy 22-25C, çyglylyk 55% -den pes

Önümiň görkezilmegi

Kraxmal Mogul LINE5

Esasy öndürijilik aýratynlyklary

Bu önümçilik liniýasy krahmal galyndy ýumşak süýji öndürmek üçin ýörite ösen enjamdyr.Enjam ýokary derejede awtomatlaşdyrma, aňsat işlemek, ygtybarly işlemek we durnukly tizlige eýe.Linehli setirde şeker gaýnatmak ulgamy, guýma ulgamy, önümi taýýarlamak, poroşok gaýtadan işlemek we poroşok dikeldiş ulgamy bar.Müşderiniň talaplaryna görä, ulanyjylar iň oňat önümçilik effektini we iň ýokary netijäni gazanyp biler ýaly, süýjülik görnüşi hünär taýdan tertipleşdirilen we dizaýn edilen.Bu enjam krahmal gümmi, jelatin we merkezden doldurylan gümmi, pektin gümmi, batgalyk we batgalyk önümlerini öndürip biler.Bu enjam her dürli ýumşak süýjüleri birleşdirýän ösen süýji önümçiligi enjamy bolup, ýokary hilli we ýokary öndürijilikli müşderileriň ynamyny gazandy.

Haryt amaly

Kraxmal Mogul LINE (1)
Kraxmal Mogul LINE (2)
Kraxmal Mogul LINE (3)

Komponent konfigurasiýasy

1. DURMUŞ SÖOLGI:
Enjam iki ulgamdan durýar: termiki guradyjy ulgam we sowadyş ulgamy.Heatingyladyş guradyş ulgamy krahmalyň çyglylygyny 7% -den aşakda dolandyryp biler we sowadyş ulgamy krahmalyň temperaturasyny 32 below-dan peseldip biler.Kraxmalyň doly işlenmegi we dikeldilmegi ýyladyş guradyş ulgamy we sowadyş ulgamy arkaly gazanylyp bilner.

2. Gaýnag şeker ulgamy:
Üznüksiz wakuum gaýnamagynyň ähli şeker gaýnadyş sikli bary-ýogy 4 minut alýar, şeýlelik bilen şekeriň gaýnadylmagy mümkin boldugyça çalt tamamlanýar.

3. GYSGAÇA MAZINERI:
A. Konweýeriň öň tarapy: krahmaly gowşurmak we deslapky arassalamak
B. Konweýer kemeriniň arkasy: krahmaly iki gezek eltmek we arassalamak
C. Süýjüleri süpürmek: taýýar jele süýjülerini bug çyglylygy bilen buzlamak üçin amatly ediň
D. Şeker örtük maşyny: Jele süýjülerini örtýän şeker
E. Oiler: Taýýar jele süýjüsini ýaglaň


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler